Käyttöehdot


Palamaata.fi-palvelun ("Palvelu") tarjoaa Wikli Group Oy (y-tunnus: 2932193-2) ("Palveluntarjoaja"). Palvelun käyttämiseen sekä Palvelussa toteuttaviin kauppoihin sovelletaan näitä käyttöehtoja ("Käyttöehdot") sekä näissä Käyttöehdoissa viitattuja muita ehtoja ja sopimuksia.

Käyttämällä palvelua käyttäjä (määritelty alla) vahvistaa tutustuneensa Käyttöehtoihin, hyväksyvänsä ne ja sitoutuvansa noudattamaan niitä käyttäessään Palvelua sekä ostaessaan tai myydessään omaisuutta Palvelussa. Jos Käyttäjä ei hyväksy Palvelun Käyttöehtoja, tulee Käyttäjän lopettaa Palvelun käyttö.

1.    Sanasto

"Huutokauppa" tarkoittaa huutokauppaa, jota koskeva ilmoitus julkaistaan palamaata.fi -palvelussa ja johon on mahdollista osallistua palvelun kautta.

"Huutokauppaehdot" tarkoittaa Palveluntarjoajan laatimia, kulloinkin voimassa olevia palvelussa sovellettavia huutokauppaehtoja, jotka ovat saatavilla Tällä sivulla
"Ilmoitus" tarkoittaa Palvelussa julkaistua ilmoitusta Kohteen myynnistä Huutokaupassa.

"Kohde" tarkoittaa myytäväksi ilmoitettua Huutokaupan kohteena olevaa omaisuutta.

"Käyttäjä" tarkoittaa Palveluun rekisteröitynyttä käyttäjää.

"Ostaja" tarkoittaa Palveluun rekisteröitynyttä Kohteesta korkeimman tarjouksen tehnyttä huutajaa.

"Tunnus" tarkoittaa Käyttäjän rekisteröitymisensä yhteydessä määrittämää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.

2.    REKISTERÖITYMINEN PALVELUUN
Palvelun käyttäminen edellyttää hyväksytysti suoritettua rekisteröitymistä.

Käyttäjän tulee antaa rekisteröitymisen yhteydessä pyydetyt tiedot ja niiden tulee olla oikeita ja aina ajantasaisia. Käyttäjän tulee olla täysi-ikäinen ja täysivaltainen. Käyttäjänä voi myös olla oikeushenkilö. Oikeushenkilön puolesta toimivalla henkilöllä tulee olla asianmukainen valtuutus edustaa oikeushenkilöä.

Käyttäjällä voi olla ainoastaan yksi (1) Tunnus ja tili Palvelussa, ellei Palveluntarjoaja ole erikseen myöntänyt tälle useampia Tunnuksia tai tilejä.

3.    KÄYTTÖOIKEUS

Palvelu on suojattu Palveluntarjoajan ja kolmansien osapuolien omistus- ja immateriaalioikeuksin. Palveluntarjoaja myöntää Käyttäjälle ei-yksinomaisen, rajoitetun, peruutettavissa olevan oikeuden käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen mukaisesti. Käyttäjä voi toimia Huutokauppaan osallistuvan osapuolen lukuun, mikäli Käyttäjällä on siihen asianmukainen valtuutus ja mikäli Käyttäjä hyväksyy, että hän vastaa edustamansa tahon puolesta tekemistään toimista. Muu kuin edellä mainittu toisen osapuolen lukuun toimiminen Palvelussa on kiellettyä.

Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää, luovuttaa, muunnella, edelleenvälittää tai kopioida Palvelua tai sen osia tai muiden Käyttäjien Sisältöä muutoin kuin näissä Käyttöehdoissa sovitusti.

4.    KAUPAN LUONNE JA OSAPUOLET

Palveluntarjoaja ei ole Huutokaupan osapuoli ja Palveluntarjoajan rooli rajoittuu siihen, että se tarjoaa Käyttäjille Palvelun, jonka avulla kaupantekoa voidaan käydä. Vastuu kaupasta on kunkin kaupan osapuolilla. Palveluntarjoaja ei hyväksy mitään vastuuta Muihin Ilmoituksiin mahdollisesti liittyvistä kaupoista.

5.    KAUPANTEKO

Kaupan hinta, kauppahinnan maksaminen sekä muut kauppaan ja Kohteeseen liittyvät ominaisuudet ja toimenpiteet ovat kunkin kaupan osapuolten vastuulla soveltuvan lainsäädännön ja mukaisesti. 

Huutokauppailmoituksissa on nähtävillä kaupanteon loppumisaika. Jos huutokauppaan tulee tarjouksia alle minuutti ennen huutokaupan päättymisaikaa, niin kauppa-aikaa jatketaan minuutilla uuden tarjouksen osalta.

6.    KÄYTTÄJÄN VELVOLLISUUDET

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä Käyttöehtoja, Sääntöjä, voimassaolevia lakeja, normeja ja viranomaismääräyksiä käyttäessään Palvelua. Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua hyvän tavan vastaisesti. Käyttäjä käyttää Palvelua omalla kustannuksellaan ja vastuullaan.

Käyttäjä ei saa luovuttaa Tunnuksiaan kolmansille osapuolille. Käyttäjän tulee ilmoittaa välittömästi Palveluntarjoajalle Tunnustensa joutuessa ulkopuolisen tietoon. Käyttäjä vastaa Tunnuksillaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä, kunnes Käyttäjä on ilmoittanut Palveluntarjoajalle kirjallisesti (esim. sähköpostitse), että Tunnukset tulee sulkea. Käyttäjä vastaa myös Tunnustensa ajan tasalla pitämisestä.

Mikäli Käyttäjä on oikeushenkilö, niin tällöin Käyttäjä vastaa kaikkien kyseisen oikeushenkilön lukuun toimivien henkilöiden tai oikeushenkilöiden toiminnasta palvelussa ja kyseisten tahojen yhteystietojen ajan tasalla pitämisestä ml. työntekijöilleen myönnettyjen ilmoittajaoikeuksien poistamisesta tai lisäämisestä ilmoittamalla asiasta Palveluntarjoajan asiakaspalveluun.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua siten, että Käyttäjä ei toimillaan vaikeuta tai haittaa Palvelun tuottamista ja ylläpitoa. Käyttäjä sitoutuu tallentamaan Palveluun ainoastaan sellaista Sisältöä, joka on lakien, normien ja hyvän tavan mukaista. Jos Käyttäjä tallentaa Palveluun
 
immateriaalioikeuksin tai muin oikeuksin suojattua Sisältöä, Käyttäjä vastaa siitä, että Käyttäjällä on oikeus tallentaa Sisältö Palveluun ja myöntää Palveluntarjoajalle oikeuden julkaista Sisältö Palvelussa.

Tarjousten tekeminen ilman ostoaikomusta on kielletty. Mikäli tällaisia tarjouksia havaitaan, peritään käyttäjältä sakkomaksuna 2 000,00 euroa.


7.    PALVELUNTARJOAJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Palvelun käyttökatkot ovat mahdollisia muun muassa huollon, suuren käyttäjämäärän, teknisen häiriön tai muun syyn vuoksi. Palveluntarjoaja pyrkii informoimaan käyttökatkoista etukäteen, mutta Palveluntarjoaja ei vastaa mahdollisista käyttökatkojen aiheuttamista tietojen katoamisista tai Palvelun keskeytyksistä eikä niihin liittyvistä vahingoista.

Palveluntarjoaja pyrkii tarjoamaan korkeatasoisen Palvelun, mutta ei takaa Palvelun tai Sisältöjen virheettömyyttä, oikeellisuutta tai toimintavarmuutta, eikä hyväksy muuta vastuuta Sisällöistä.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa ja poistaa osia tai toiminnallisuuksia Palvelusta sekä lisätä niitä, taikka lopettaa Palvelun tarjoaminen ja ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan.

Mikäli Ilmoitusta ja Muuta Ilmoitusta ei teknisistä tai muista toiminnallisista syistä kuitenkaan voida julkaista, Palveluntarjoaja ei vastaa Ilmoituksen tai Muun Ilmoituksen poisjäämisen mahdollisesti aiheuttamasta vahingosta.

Palveluntarjoajalla on oikeus moderoida Ilmoituksia ja muuttaa Huutokauppojen päättymisaikoja.

Käyttäjä luovuttaa Palveluntarjoajalle kaikki nykyiset ja tulevat tekijänoikeudet Palveluun toimittamaansa Sisältöön (pl. yhteystiedot). Palveluntarjoaja voi luovuttaa edellä tarkoitetut oikeudet edelleen sekä muuttaa tai muokata Sisältöä harkintansa mukaan, esim. Palveluun ja
 

Palveluntarjoajalla on oikeus estää Käyttäjän kirjautuminen Palveluun, jos tämä käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen vastaisesti, samoin kuin muusta perustellusta syystä.

Työtaistelu, tulipalo, luonnonkatastrofi, tietoliikennehäiriö, viranomaisen määräys tai Palveluntarjoajasta riippumaton ylivoimainen este vapauttaa Palveluntarjoajan noudattamasta näiden Käyttöehtojen velvoitteita esteen keston ja kohtuullisen ajan esteen poistumisen jälkeen, kunnes velvoitteiden täyttämisen edellytykset pystytään palauttamaan.


8.    VASTUUNRAJOITUS

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Palveluntarjoaja ei vastaa eikä ole korvausvelvollinen mistään: i) välillisistä tai välittömistä vahingoista; tai ii) kuluista tai menetyksistä, jotka liittyvät Palveluun tai sen käyttöön (mukaan lukien tietojen mahdollinen katoaminen ja niiden uudelleen luomisen kustannukset), Palvelussa ilmenevään Sisältöön tai Kohteiden ostoon ja myyntiin.

Kohteiden vastuunrajoitus määräytyy muuten hyvän kiinteistövälitystavan ja voimassa olevan lainsäädännön osalta ( mm. maakaari ja laki asuntokaupasta )
9.    TIETOSUOJA
 
Palveluntarjoaja kerää ja käsittelee Palvelun yhteydessä Käyttäjien henkilötietoja. Palveluntarjoajan henkilötietojen käsittelyyn liittyvät käytännöt on kuvattu Palvelun tietosuojaselosteessa, joka on saatavilla täällä Tietosuoja
Käyttäjä hyväksyy, että tietosuojaseloste on osa Palvelun käyttöön liittyvää sopimuskokonaisuutta.

10.    KÄYTTÖEHTOJEN MUUTTAMINEN

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä Käyttöehtoja ilmoittamalla muutoksesta Käyttäjälle sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Muutokset tulevat voimaan seitsemän (7) päivän kuluttua muutosilmoituksesta. Käyttäjä hyväksyy muutokset jatkamalla Palvelun käyttöä.

11.    VOIMASSAOLO JA PÄÄTTYMINEN

Käyttäjän ja Palveluntarjoajan välinen sopimus tulee voimaan Käyttäjän hyväksyessä Käyttöehdot ja Palveluntarjoajan myöntäessä Käyttäjälle käyttöoikeuden Palveluun. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Käyttäjä ei vapaudu Palvelun käytön päättämisellä vastuistaan, jotka hänelle ovat syntyneet Palvelun käytön aikana.

12.    SIIRTÄMINEN
Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää Palvelu Ua siihen liittyvät Sisällöt, käyttäjätiedot ja sopimukset) kokonaan tai osittain konserninsa sisäisesti sekä kolmannelle osapuolelle yritysjärjestelyn tai toimintojensa ulkoistuksen yhteydessä. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sille myönnettyä Palvelun käyttöoikeutta tai muita oikeuksiaan ja velvoitteitaan Palveluun liittyen.
Käyttöoikeus on henkilökohtainen.


13.    KULUTTAJANSUOJALAIN MUKAISET TIEDOT

Palamaata on Wikli Group Oy:n (Y-tunnus: 2932193-2) ylläpitämä huutokauppapalvelu. Wikli Group Oyn käynti- ja postiosoite on Kirkkokatu 4, 74700 Kiuruvesi, Suomi.
Wikli Groupin puhelinnumero ja sähköposti löytyvät täältä
(https://www.wikligroup.fi/yhteystiedot/).


14.    SOVELLETTAVA LAKI

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Käyttöehtoihin liittyvät erimielisyydet ratkaistaan ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa.